FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र, गढी गाउँपालिकाको कार्यसंचालन विधि २०७९ ७९-८० 07/13/2022 - 16:00 PDF icon आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र, गढी गाउँपालिकाको कार्यसंचालन विधि २०७९
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 06/21/2022 - 15:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
कार्यविधि ७८/७९ 06/21/2022 - 15:16
लैगिंक हिंसा निवारण कोषसंचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:21 PDF icon लैगिंक हिंसा निवारण कोषसंचालन कार्यविधि २०७७
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसंचालन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:15 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसंचालन कार्यविधि २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समुह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 02/21/2022 - 12:13 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्था तथा मिलिजुली समुह गठन र परिचालन कार्यविधि २०७७
गाउँ गाउँपालिकाको सतौ गाउँसभाबाट पारित खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता वास सम्बन्धी नीतिनियम २०७८|७९ ७८/७९ 01/10/2022 - 13:58 PDF icon गाउँ गाउँपालिकाको सतौ गाउँसभाबाट पारित खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता वास सम्बन्धी नीतिनियम २०७८|७९
सूचना | सूचना || सूचना || र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्ररियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम बाख्रा कार्यान्वयन प्रक्रिया २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 16:07 PDF icon प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्ररियोजना साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम बाख्रा कार्यान्वयन प्रक्रिया
लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 16:00 PDF icon लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यसंचालन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७
गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/26/2021 - 10:40 PDF icon गढी गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि २०७७

Pages