FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 02/06/2019 - 11:58 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका ७५/७६ 02/03/2019 - 11:46 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
ऐन कानुन निर्देशिका ७५/७६ 08/28/2018 - 17:12 PDF icon Business Registration_Guideline.pdf, PDF icon Rajpatra.pdf, PDF icon sadak mapdanda 2075.pdf, PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf, PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf, PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf, PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
ऐन कानून निर्देशिका ७५/७६ 08/28/2018 - 17:04 PDF icon 1 निर्णय प्रमाणिकरण.pdf, PDF icon 3 बैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon 4 gau shava karyawidhi.pdf, PDF icon 5 कार्य विभाजन नियमाबली.pdf, PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन Final.pdf, PDF icon 2 कार्य सम्पादन नियमाबली
ऐन कानून निर्देशिका ७५/७६ 08/28/2018 - 17:03 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यfinal.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 16:18 PDF icon आर्थिक ऐन
गढी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 07/08/2018 - 12:31 PDF icon Microsoft Word - Niti Ttha Karyakram 2075_1_.pdf
गढी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा इन्जिनियर र सव इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यतालिका ७४/७५ 02/09/2018 - 15:04 PDF icon civil engineer.pdf

Pages