सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटनादर्ता सम्बन्धी ३ दिने तालिम कार्यक्रमको किही झलक तस्वीरहरु |