वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम सुची सम्बन्धमा |

वेरोजगार व्यक्तिहरुको  प्राथमिकताक्रम सुची सम्बन्धमा |

आर्थिक वर्ष: