विद्यालयमा पठनपाठन संचालन गर्न सम्बन्धमा सूचना |

विद्यालयमा  पठनपाठन  संचालन  गर्न  सम्बन्धमा  सूचना |

आर्थिक वर्ष: