FAQs Complain Problems

राजपत्रअनङ्कित तथा श्रेणी विहीन निजामती कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम |

राजपत्रअनङ्कित तथा श्रेणी विहीन  निजामती कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम |
राजपत्रअनङ्कित तथा श्रेणी विहीन  निजामती कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम |

आर्थिक वर्ष: