बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (प्रकाशित मिति: २०७६/११/२१ )