प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना अन्तर्गत गढी गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा योजना संचालन हुदाका केही झलकहरु तस्वीरहरु |