गढी गाउँपालिका भित्रका ४५ वटा बालविकास केन्द्रका स.का.हरुलाई गढी गा.पा. द्धारा लेडीज साइकल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ | वितरण कार्यक्रमको किही झलक तस्वीरहरु |