गढी गाउँपालिका औरावनी सुनसरीमा जिल्ला आयुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको केही झलक |

गढी गाउँपालिका औरावनी सुनसरीमा जिल्ला आयुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको केही झलक |

आर्थिक वर्ष: