अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन स्थार्पना कार्यक्रमको बार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठीको केही झलकहरु |