MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको लागि प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति प्रकाशन गरिएको सूचना ।

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको लागि प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति प्रकाशन गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: